ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻟﻨﺪﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻟﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ 180 ﮔﻔﺖ۱۱ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ ﺩﺭ ۱۱ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۴۶ دﺭﺻﺪﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
کد خبر: ۵۲۳۳۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۵ 12 November 2017
به گزارش تابناک کهگیلویه وبویر احمد"ﺩﺍﺭﺍ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ اشاره به ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺖ : ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻘﺪ ؛ﭘﯿﮕﯿﺮﯾﻬﺎﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ دارم.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻟﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩ 180 ﮔﻔﺖ۱۱ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ ﺩﺭ ۱۱ ﻓﺼﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۴۶ دﺭﺻﺪﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻭﯼ درادامه افزود : ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۷۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻞ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﺏ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۴۶ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻩ 
 
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻟﻨﺪﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ۵۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻟﻨﺪﻩ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﻣﻨﺒﻊ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺁﺏ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 611 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ ﻭ ۱۷۰ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .

ﮐﺮﯾﻤﯽﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﮎ ﻓﺠﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ۲۴۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺳﺪ .

ﺩﮐﺘﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﮐﺮﯾﻤﯽ نژاد فرماندار لنده ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ : ﺭﺍﻩ، ﺁﺏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ ﺳﺎﻝ ۹۶ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺩﺍﺭ ﻟﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺁﺏ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺩﺷﺖ ﺑﻦ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﭘﻞ ﺗﺮﺍﺏ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺷﯿﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﯾﺪﻧﮏ، ﻣﺼﻠﯽ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ؛ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻮﮔﺮﻣﻮﻥ، ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮﯼ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺼﻠﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮﺍ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺷﻬﺮﮎ ﻓﺠﺮ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۰ﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ است.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
سلام فرماندار محترم از انتخاب شما درشهرستان تا حال همه می دونند که هیچ کوتاهی نسبت به مشکلات شهر وروستا نکردید وبه طور یقین زبانزده عام وخاص هستید ولی انتظار می رود نیم نگاهی به روستای همیشه محروم گرده کلات داشته باشید چرا هیچ امکاناتی وجود ندارد دران روستا .باوجود پتانسلهای زیادی که دارند .هیچ کدام از مسولین محترم حاضر نیستند یک شب ان شرایط تحمل در روستا تحمل کنند چه بسا مردم این روستا سالیان سال هست با این مشکلات دست وپنجه نرم می کنند هرساله برایاین روستا اعتبار در نظر گرفته میشه وهیچ اقدامی هم نمیشه ایا انصاف است در حق مردم این روستا این چنین باشد .امیدوارم که شما فرماندار محترم مثل مسولین گذشته مشکلات این روستا را نادیده نگیرد و دستور رفع مشکلات برق و اب این روستا را در دستور کار مجموعه برای رضای خدا و خوشنودی مردم ان روستا قرار دهید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار