ماجرا از رد پای( آقای بودجه) درکوچه پس کوچه های کیامرثی سعدی ومحله ی سادات شهرستان گچساران شروع شد.
کد خبر: ۹۴۷۱۱۹
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۸ 08 March 2021

یک روز زمستانی حضور مسئولین کشوری
بافت فرسوده ی شهرستان گچساران باتعدد کوچه های بسیار شیبدار که هیچ دسترسی راحت و خاصی به معابر ومنازل در مواقع اضطراری وخطرساز نیست.احتمال فاجعه باوقوع زلزله یا سیل یا آتشسوزی برای شیبهای تندوباریک که عبور ماشین یا آمبولانس وحتی دو نفر انسان درکنار هم سخت است.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

ماجرا از رد پای( آقای بودجه) درکوچه پس کوچه های کیامرثی سعدی ومحله ی سادات شهرستان گچساران شروع شد.غلامرضا تاجگردون درسالهای نودوپنج وپیش از اقدام به جذب اعتباربرای عمران بافت فرسوده،اقدام به جلب توجه مسئولین تراز اول کشوری به ساختار بسیارفرسوده ی این مناطق کرد.تیم رسانه ای باتهیه مستند وتصاویر منطبق بر نوع ساختارزندگی مردم درکمترین فضاباکمترین امکانات، وشرح مشکلات مردم درموردرفت وآمدومعبرهای شیبدار در مکانی تقریباکوهستانی در کنار توضیحات نماینده پیشین دربازدیدهای میدانی موثر واقع شدوبرای اولین بار درتاریخ شناسنامه ی این محله های قدمتدار،وپس از چنددهه از عمر انقلاب شکوهمنداسلامی،که شعاری جز رسیدگی به کوخنشینان ندارد،صدای قدمهای مسئولین عمرانی نظام مقدس اسلامی برپیکره ی فرسوده ی کوهستانی این محله هاطنین انداخت.اولین کلنگ برپیکره ی پوسیده منازل محله ی سادات نواخته شد وزنگ آبادانی‌ِ زنگ زده ی دهه های پیشین،جلایافت.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

تاجگردون گاهی در کسوت نماینده وگاه میهمان سفره ی آدمهایی که زندگی را باآجر نو وبوی رطوبت سیمان وآب رج می زدند پیگیر برچیده شدن سفره ی نخ نمای نکبت واره ی فقر از دامان محله ی سادات شد.گرچه در زمان تغییر ساختار عمرانی،عبور ومرور وگاهی قطع شدن منابع انرژی سه گانه ساکنین بافت محله های سعدی وکیامرثی را آزرده می کرداما تحولات چشمگیر ساختاری وجابجایی بیش از یکصدوهشتاد خانواروتخریب اماکن فرسوده ی آنها،رنگ وبوی زندگی به این بافت داد.این درحالی است که تمامی هزینه هابرای تعنییرات وبازسازی دیگر منازل بابازپرداخت سه سال تنفس ودوازده سال پرداخت اقساط درج شده است واقتصاد بیمار ملی علاوه برتحریم های وارده به دلایل عدیده ای دامان وارفته ی فقر جامعه را چنگ زد وتاخیردر خرید مصالح برخی را نگران کرد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

باری،پس از تکمیل طرح وجشن بزرگ افتتاحیه ی ساختار نوین محله سادات،اینبار گامهای مقتدر تاجگردون به سراشیبی های تند ومشرف به شهررسید.کوچه هایی بادهن کجی های فرسوده به معماری فرسوده تر، خانه هایی که یک جداره ی آنهاکوه بود ویک جداره بابیرون آمدن از خانه به پلکانهای فرسوده ای منتهی می شدکه صاحبانشان باخیز وجاذبه ی عجیبی برای رسیدن به سرازیری منتهی به شهر،دست وپنجه نرم می کردند مبادا سقوط نکنند.از ابتدای هر کوچه به انتهای آن خیره میشدی در دوطرف یک دالان بدون سقف درست دوسوی یک پلکان مخروبه ی شیبدار،بیش از سی خانه ی شصت تا صدمتری وجود دارد نه راهی برای دسترسی ماشین های امدادآتش نشانی وجود دارد نه امکان دسترسی به خیابانی بدون دردسربرای ورود یک آمبولانس.وپیرزن وپیرمردان فرتوتی که اگر سایه ی آنهانبود همین جوانهاهم سرپناه گچ وسنگی الانشان را نداشتند.فقرآنقدر بین خانه های این کوچه ها چمبره زده که بیش از چهار دهه از آخرین ساخت وساز شکیل در مجموع این چندصد خانه ی قدونیم قد می گذرد. مغزهاپای کار آمدند ومثلث متعهدنماینده،فرماندار،شهردار دست بکار شدند.سال نودوپنج سال معاینه ی عمرانی وجلسات پیاپی برای گشایش راهی جهت اقدام به عملیات ساخت وساز در محلات سعدی وکیامرثی شد.پروژه ی پیاده محور خیابان بلادیان باتمام حواشی درکنارپروژه ی تحولات عمرانی محله ی سادات به اتمام رسیده بودوخاک از تن کارگران وپیمانکاران زدوده نشده بودکه آرواره های بولدوزرهابرای اولین کوچه ی خیابان سعدی عرض اندام کردند.دفترستادبازآفرینی بافت فرسوده پرونده سازی وتوجیح خودرا برای صاحبان منازلی که قراربرتخریب منازلشان بودانجام دادند.دکترمحمدمرادراغپور زمانی به ریاست دفترستادبافت فرسوده گمارده شد که سرنوشت خرید وجابجایی بیش از یکصدوهشتاد منزل تعیین وپرونده سازی شد.رینگ جدید بافت فرسوده می رفت زیر چرخ بلدوزرهاوسنگینی تن آهنی کامیونهای حاوی آوار،پوست بترکاندوخیز پیچ وتاب وارانه ی خودرا بسمت پل سنگی محله ی سادات بردارد.شبانه روز تیم ستادبافت فرسوده شهردوگنبدان وقت زیادی صرف عمران رینگ سعدی کردوزمستان نودوشش خودرا به زمستان نودونه گره زد آنقدر که به هفت سین هزاروچهارصدنرسیده کمربند طلایی بام گچساران براندام تراشیده ی خیابان سعدی خودنمایی کرد.
بی شک بدون همت نماینده پیشین وفرماندار وشهردار سابق این امر میسر نبود.ریل عمران باتلاش مسئولین ستادبازآفرینی بافت فرسوده ومسئولین بنیادمسکن استان وشهرستان روبه ترقی رفت.سرکشی روزانه ونظارت دلسوزانه دکترراغپور گزارش کار ورسیدگی دقیق به وضعیت پیمانکاران وکارگران درست بعد از اتفاقات سیاسی انتخاباتی زمستان نودوهشت وجای خالی نخبه ی زاگرس بر صندلی بهارستان،سختتر ودقیق تر شد.دکترجنتی درجذب اعتباراتی که بازحمات نماینده پیشین شهرستان گچساران در کسوت رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور،برای بافت فرسوده مصوب شده بود زحمات زیادی متحمل شد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

روز سیزدهم اسفندماه نودونه روز بسیارمتفاوتی برای اهالی ساکن خیابانهای سعدی شهرستان گچساران بود. رئیس ستادبازآفرینی بافت فرسوده شهردوگنبدان باهمراهی رئیس بنیادمسکن شهرستان گچساران واعضای ستاد دریک بازدید میدانی از نحوه ی عملیات عمرانی رینگ جدیدبافت فرسوده ی خیابان سعدی بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید ،کارگران پروژه،مشغول سنگفرش کردن مسیرپیاده محور رینگ بودند.این مسیر از بلندی های خیابان سعدی شروع وبه ورودی محله ی سادات و پل سنگی منتهی می شود.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

دکترمحمدمرادراغپور در گفتگو با تابناک کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت :نکته ی قابل توجه دسترسی آسان شهروندان وساکنان کنونی کوچه های سعدی به محل سکونتشان است‌.گرچه بافت این قسمت شناسنامه دار شهرستان گچساران کوهستانی ومنازل بالادست بصورت بسیارفشرده درشیب تندی مشرف برشهر،باکوچه هایی بسیارشیبدار وتنگ نیم قرن را تجربه کرده اند اما در این طرح عمرانی،یکصدوهشتاددستگاه از تعداد اماکن فرسوده وغیرقابل سکونت که امنیت اسکان ندارندازصاحبان اصلی طی یک پروسه منظم یکساله خریداری وتخریب وآواربرداری شدتامسیرکمربندی رینگ به جانمایی مناسب عمران دست یابد‌.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

راغپور گفت:پس از این مرحله جداره ی بین اماکن بالادست و مسیرمشخص شده ی رینگ، بادیوارچینی وسنگچین مرغوب مستحکم شدتادوبخش پیاده محور وسواره محور طبق برنامه ی پروژه دربخشهای مختلف به پیمانکارسپرده شود.نوع مصالح ساختمانی وتاکیدمابه پیمانکاران برسرعت عمل باکیفیت کار،تلاش کارگران وحضور ساکنینی که از کوچه های مشرف برطرح شاهدحضور مسئولین بودندقابل توجه است.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

رئیس ستادبازآفرینی بافت فرسوده شهردوگنبدان گفت:از عمده مشکلات اهالی ساکن کوچه های صعب العبور مشرف برطرح،عدم دسترسی آسان به مناطق بالادست است که گاهی باچنگ زدن بر دیواره های گچ وسنگی راهی برای سرازیر شدن به شهرویاتردد ازپله های فرسوده ی گچ وسنگی قدیمی همراه می باشد.
راغپور ادامه داد:قرار است دویست وهجده پلاک ازاماکن ساکنان بالادست،بزودی جابجاشوندوزمین برای احداث منازل جدیدومقاوم درضلع شمالی بلوارنفت شهرک نفت گچساران جانمایی شده است.

در مسیربازبینی،پیمانکارتلاشگر فضای سبز درحال تحویل درختچه هاوگلهای خریداری شده وتخلیه وکاشت گیاهان در فلاور باکسهای نصب شده بود.مهندس شهناز رضایی درگفتگو بارئیس بنیادمسکن مهندس عباسپور ورئیس ستادبازآفرینی بافت دکترراغپور از عدم هماهنگی برخی عوامل گفت.این بانوی جوان وتلاشگر بامهارت ودقت خاصی از خریداری فلاور باکس هاکه در تنوع رنگ ومدل خریداری وجانمایی درمسیرشدند توضیحاتی داد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

مهندس رضایی پیمانکارفضای سبز رینگ گفت:توپوگرافی محیط برای ایجادمکان سالم برای تفرج کودکان از نمونه دیدگاه من ومهندس عبدی در پروژه فضای سبز رینگ است.
رضایی گفت:برای ماندگاری گیاهان منتخب من در لیست فعالیتها،باتوجه به کوهستانی بودن منطقه ،عدم خاک مناسب، عدم دسترسی آسان کامیون هاجهت جابجایی وتخلیه خاک ازمشکلات کار است.
وی افزود:بطور مثال خاک مرغوب پس از خریداری وبارگیری به محل جانمایی شده ارسال شدکه باتداخل عملیات سنگفرش زیرساخت آسفالت ودیوارچینی ها،مسیربه ترددماشین آلات سنگین خوردکه تسهیل کارفضای سبز راسخت کرد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

رضایی تاکیدکرد:باهماهنگی مناسب ،بهترین وباکیفیت ترین خاک مرغوب،انتخاب گیاهان استقامت دار از حساسیت کاری من ومهندس عبدی است زیراباتوجه به کمبود ویافشارپایین آب منطقه،که درنگهداری آینده ی این فضای سبز بسیارموثر خواهدبودباید سرمایه گذاری فضای سبز بانهایت دقت صورت بگیرد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

پیمانکارفضای سبز رینگ بافت فرسوده اظهارداشت:تمامی فلاور باکس های خریداری شده ازطریق جرثقیل جابجاودرمکان مناسب پای دیواره های بلند جداره ی رینگ قرارگرفتند که باتوجه به نوع معماری گیاهان مناسب نوع فضاانتخاب ودرحال کاشتن آن هستیم.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

مهندس رضایی درشرح جغرافیای مکانی گفت:این نوع چیدمان فضای سبز در رینگ،یک طراحی گیاهی باغ صخره ای کوهستانی است،خاک منطقه کیفیت مناسب کاشت گیاه ندارد ودرنهایت برای تمامی باغچه های درنظرگرفته شده خاک مناسب تهیه وجهت کشت آماده شد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

در ادامه بازدیدکامیون حاوی گیاهان از راه رسید وتمامی درختچه هاوگل هابه ترتیب توسط کارگران فضای سبز در مکانهای موردنظرکشت وآبیاری شدند.کمی مشرف به آخرین مسیررینگ منتهی به محله ی سادات شهرستان گچساران،یکی از اهالی بافریاد ازمسئولین ستادومسکن جهت عدم بازنمودن معبرمقابل منزلش اعتراض کرد‌.منزل این فرد ساکن بافت سعدی مانند جزیره ای مکعبی مشرف برمحله ورینگ بدون راه ومسیرمانده بودکه بانظارت دکترراغپور،پیمانکاروکارگران طرح اقدام به بازگشایی مسیرتردد نمودند.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

یکی از عمده ترین مشکلات حین اجرای طرح وجودمنابع سه گانه انرژی است که طبق گفته دکترراغپور بیش از دویست میلیون تومان ازبودجه صرف هزینه جابجایی منابع آب برق وگاز شد.
درهمین وقت وحین عملیات لوله گازدچارآسیب شدکه باتماس وی نیروی امداد اداره ی گاز شهرستان در کمترین فرصت وارد کار شدند وصاحب خانه ی در دست احداث که شاهدسختی عملیات کاری بودشرح دادبیشتر از دو روز است که قطع گاز یاقطع برق وآب زندگی اهالی رادچار اختلال کرده است.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

بانویی سالمندکه خانه اش باشیب تندی مشرف وهمجداره ی دیواره ی رینگ است از بیماری قندخون نالیدوگفت برای رفتن به بیمارستان راهی برای انتقال سریع من به محل تردد رینگ نیست وباتعیین مسیر وتسریع کار به داد اهالی برسید.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

روز پر فراز ونشیب بازبینی پروژه عمرانی رینگ نه تنهافرصت مناسبی برای درک مشکلات مردم است که نشانگر افق دیدبلند نماینده پیشین در استارت طرح بازآفرینی بافت فرسوده شهرستان گچساران است.بزودی تمامی سکنه باپرونده سازی اقدام به ساخت مسکن در زمین های جانمایی شده می کنند اهالی که زندگی شان بیشتر شباهت به پارتیزانهای فیلمهای دهه ی هفتادمیلادی است.باخانه هایی که لابلای سنگ وگچ های فرسوده اش لانه ی گنجشک یامحل اختفای گربه های سرگردان وگرسنه است که زباله های سرگردان کوچه هارا باچنگالهایشان نشانه می روند.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

دکتر راغپور در گفتگویی حین بازبینی عملیات زیرساخت سواره محور برای آسفالت رینگ جدید روز شانزدهم اسفندماه گفت:
طرح آمایش ملی یا همان ساماندهی مسکن ملی از سال نودوشش تاکنون دربیش از بیست استان کشور دردست اجرا است این طرح بامسکن مهرتفاوت زیادی دارد واین تفاوت درضعیفتر بودن اعتبار است وبیشتربا آورده ی مردمی درچند قسط چهل میلیون تومانی از سوی متقاضی مسکن است.
وی افزود: در این طرح دولت تنهازمین دراختیار متقاضی قرار میدهدوباچهل میلیون تومان آورده ی اولیه ی شخص باثبت نامهای بعمل آمده در سایت وزارت راه وشهرسازی صورت می گیرد.
راغپور افزود : 100میلیون وام 18درصد داردو مابقی پول طی قسطهای 40میلیونی توسط مردم پرداخت میشود تا واحدها تکمیل شوند.این طرح عمرانی ملی برای خانه دارشدن افراد جامعه، چیزی شبیه طرح مسکن مهر اما به لحاظ اعتباری ضعیفتراز آن است.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

رئیس ستادبافت فرسوده شهرستان گچساران گفت:در استان کهگیلویه وبویراحمد بامدیریت دلسوزانه دکترجنتی مدیرکل بنیادمسکن در جذب اعتبارات مصوب شده پیشرفت عمرانی بافت فرسوده بخصوص درگچساران به چشم می خورد. طرح مسکن ملی درشهرستان گچساران در دو فاز عملیاتی انجام میشود، فاز اول جاده سلامت برای ساخت 288واحد که الان در حال اجراست و اسکلتبندی ساختارها در حال کار است و فاز دوم که در حال تهیه نقشه هست.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

راغپور اظهارداشت: فاز اول ساختارها، دو طبقه چهارواحده هست حدود 105تا120متر مربع زیربنا دارند، فاز دوم چهارطبقه 12واحده است.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

آری
اینجا قصه ی کودکان خیابانهای کیامرثی به قصه ی کودکان محله ی سادات گره میخورد.ردپای تاجگردون از سادات تاسعدی صدای قهقهه ی کودکان وهیجان زندگی راتابام گچساران فراتر برد.

رینگ جدید شگفتی چشم انداز بام گچساران / رد پای آقای بودجه از سعدی تا سادات + تصاویر

شبهای رینگ باتنوع نورپردازی بسیار شکیل در جداره هاو فواره ی پلکانی بافت آنقدر چشمگیر است که بسیاری از کودکان وساکنان بافت وقت غروب در مکان جدید از پیاده روی لذت می برند.این حاکی از نیاز واجب وجود چنین ساختاری در این محیط است که برای ساکنان برآورده شد.شاید بتوان زیبایی های افتاده زیر پای بلندیهای سعدی وکیامرثی را فارغ از رنج ها وشادی هایش، از بام بلند گچساران با چشم اندازی از طیف رنگهابه گونه ای دیگر تجربه کرد.شبهایی که روح خسته ساکنان را فارغ از یک روزمرگی خسته کننده جلا می دهد

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار